To καλάθι σας

Μεγάλος Διαγωνισμός ” Η γνώμη σας μετράει”


Μεγάλος Διαγωνισμός ” Η γνώμη σας μετράει” - Femme Fatale - Femme Fatale -

Αξιολογήστε τα καταστήματα Femme Fatale ή το Eshop!

Aφήστε την κριτική σας για τα Φυσικά Καταστήματα Femme Fatale

Αφήστε την κριτική σας για το Eshop Femme Fatale


Προσοχή: Αυτός ο διαγωνισμός δεν διοργανώνεται από το Facebook ή το Instagram.
Δίνετε τα στοιχεία σας στην επιχείρηση “Femme Fatale” και όχι στο Facebook και στο Instagram.

Όροι Διαγωνισμού

Όροι Συμμετοχής: «Η Γνώμη σας μετράει!»


A. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:
Η εταιρεία με την επωνυμία Femme Fatale Stores, που εδρεύει στoν Πειραιά, στην οδό Τσαμαδού 35 όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή του Προσώπου Femme Fatale, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου την προωθητική ενέργεια «Η Γνώμη σας μετράει!» που θα διεξαχθεί στο Facebook & στο Instagram.


B. Δικαίωμα Συμμετοχής (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων» ή «Χρήστης»): Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών και διαμένουν στην Ελλάδα, ενώ αποκλείονται
α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook & στο Instagram, ο οποίος είναι σύμφωνος με όλους τους όρους χρήσης του Facebook & του Instagram και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Γ. Διάρκεια του διαγωνισμού:

Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές από την ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού, ήτοι από την Τετάρτη 6/04/2022 και ώρα 15:00μ.μ. έως και την ημερομηνία λήξης αυτού την Τετάρτη 20/04/2022 και ώρα 15:00μ.μ (τοπική ώρα Ελλάδος). Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μη πραγματοποιηθείσα. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα τη Τετάρτη 20/04/2022 και ώρα 15:00μ.μ θα ανακοινωθούν ο νικητής/τρια που θα κερδίσουν Η Διοργανώτρια μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής:

Για να δηλώσουν συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι χρήστες θα πρέπει να επισκεφθούν μέσω του λογαριασμού τους στο Facebook & στο Instagram να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση στα προφίλ του Femme Fatale και να ακολουθήσουν τους Όρους του Διαγωνισμού.
1α. Οι Όροι του Διαγωνισμού είναι:
• Kοινοποίηση (Share) το παρόν ποστ στο Facebook / Follow το προφίλ @femme_fatale.gr στο Ιnstagram
• Like στο παρόν post
• Αφήστε ένα σχόλιο κάνοντας tag 3(+) φίλους/ες σας
• H γνώμη σας μετράει! Αφήστε μας μία αξιολόγηση για τα φυσικά μας καταστήματα ή το eshop μας – https://cutt.ly/sDKtBfQ – https://cutt.ly/nDKybMN
1β. Αν ο χρήστης έχει κάνει ήδη κάποια αξιολόγηση η συμμετοχή του θα προσμετρηθεί κανονικά και δεν χρειάζεται να ξανακάνει.
1γ. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή των χρηστών θα πρέπει να έχουν κάνει αξιολόγηση όπως ζητείται παραπάνω πριν λήξει ο Διαγωνισμός. Αν κάποιος χρήστης δεν έχει κάνει αξιολόγηση η συμμετοχή του θεωρείται άκυρη. 1δ. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν λογαριασμό Gmail για να μπορέσουν να γράψουν μία αξιολόγηση.

Η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να μην αναρτήσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιαδήποτε συμμετοχή με παράνομο ή προσβλητικό με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με τα ίδια στοιχεία Instagram ΙD προφίλ κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Περισσότερες συμμετοχές με το ίδιο Facebook ID/Instagram ID θα μετρήσουν σαν μία συμμετοχή στον Διαγωνισμό.


Ε. Δώρα:

1.Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω το «Δώρο») θα ορίζεται στο σχετικό Facebook / Instagram Post. Ειδικότερα πρόκειται για δύο (2) νικητές. Ο πρώτος θα κερδίσει 300 ευρώ μετρητά και ο δεύτερος 150 ευρώ μετρητά.

2. Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλο δώρο.

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει και μετά την ηλεκτρονική κλήρωση συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων.


ΣΤ. Ηλεκτρονική Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 2 τακτικοί και 2 αναπληρωματικοί νικητές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κάποιος νικητής αυτόματα εντός 2 ημερολογιακών ημερών (από την ημερομηνία κλήρωσης), θα ορίζεται νικητής ο επιλαχών, ο οποίος είναι ο αμέσως επόμενος στη λίστα με τον αύξοντα αριθμό. Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας.

Το όνομα των νικητών θα ανακοινωθεί στον Ιστότοπο στο Facebook και στο Instagram.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί επικοινωνία εντός 2 ημερολογιακών ημερών, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να περάσει στον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που ο νικητής καθυστερήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο γεννάται στον επόμενο συμμετέχοντα κατά τη σειρά ανάδειξής στο Διαγωνισμό, ως ανωτέρω. Τα παραπάνω χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στα δώρα των νικητών θα κατατεθούν από την διοργανώτρια στους τραπεζικούς λογαριασμούς των νικητών/δικαιούχων το αργότερο 2 εργάσιμες ημέρες μετά την επικοινωνία τους με την διοργανώτρια και την επιβεβαίωση της εγκυρότητας της συμμετοχής τους από την διοργανώτρια.

Ζ. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία:

 1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Femme Fatale Stores. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.
 2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Femme Fatale Stores δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιουδήποτε έργου τρίτου ή έργου που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.
 3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανακαλεί, παρατείνει ή μειώνει τη διάρκεια της παρούσας ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια στον Ιστότοπο στο Facebook και στο Instagram. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λ.π. του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των χρηστών.
 4. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν δικαιώματα της Διοργανώτριας, της Femme Fatale Stores. ή και τρίτων ή παραβιάζουν το νόμο. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Χρήστη.
 5. Η συμμετοχή στην παρούσα Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον Iστότοπο στο Ιnstagram επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-Χρηστών εκ των άνω αιτιών.
 6. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook / Instagram και στον Ιστότοπο, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.
 7. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
 8. Η συμμετοχή στην ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση στην παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία παρέχει για τις ανάγκες της συμμετοχής του στον διαγωνισμό στην διοργανώτρια και τα οποία η διοργανώτρια και τυχόν τρίτοι για λογαριασμό αυτής θα επεξεργαστεί για τις ανάγκες του διαγωνισμού. Η διοργανώτρια τηρεί πιστά τα προβλεπόμενα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα τηρούνται μέχρι και την ημερομηνία λήξης της ενέργειας κατά τα ανωτέρω. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.
 9. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται έναντι των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένης της αμελείας, τυχερών και ανωτέρας βίας.
 10. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των ανωτέρω εταιρειών παύει να υφίσταται.
 11. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://femme-fatale.gr/.
 12. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
Μεγάλος Διαγωνισμός ” Η γνώμη σας μετράει” - Femme Fatale - Femme Fatale -
0

Μην το σκέφτεσαι!

Τα αγαπημένα σου προϊόντα είναι εδώ! Μη χάσεις την ευκαιρία να γίνουν δικά σου με έκπτωση 10%! 🎁

Χρησιμοποίησε το παρακάτω εκπτωτικό κουπόνι:

discount10

*Ο κωδικός ισχύει μόνο σε μη εκπτωτικά είδη!